REGISTER

สมัครสมาชิก

FORGOT PASSWORD

ลืมรหัสผ่าน

หัวข้อการเรียนรู้ : ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

2562
หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึงถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีหน่วยสมรรถนะย่อยในหน่วยสมรรถนะนี้ 2 หน่วย หน่วยสมรรถนะย่อยหน่วยแรก คือ ถ่ายทอดความรู้การใช้งานที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการในกระบวนการระบบหุ่นยนต์ และหน่วยสมรรถนะย่อยที่สอง คือ ถ่ายทอดความรู้การการบำรุงรักษาที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการช่างเทคนิคหุ่นยนต์เรื่องการบำรุงรักษาในกระบวนการระบบหุ่นยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง