REGISTER

สมัครสมาชิก

FORGOT PASSWORD

ลืมรหัสผ่าน

ค่าธรรมเนียม


ลำดับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนค่าธรรมเนียม
1ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์500
2ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์250
3ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์250
4คำขอแก้ไขเพิ่มเติม50
5การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร250
6รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร500
7คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์)250
8รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร500
9คำคัดค้าน250
10คำอุทธรณ์500
11คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ100

 


ลำดับการประดิษฐ์ค่าธรรมเนียม
1ปีที่51,000
2ปีที่61,200
3ปีที่71,600
4ปีที่82,200
5ปีที่93,000
6ปีที่104,000
7ปีที่115,200
8ปีที่126,600
9ปีที่138,200
10ปีที่1410,000
11ปีที่1512,000
12ปีที่1614,200
13ปีที่1716,600
14ปีที่1819,200
15ปีที่1922,000
16ปีที่2025,000
17หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก140 ,000
ลำดับอนุสิทธิบัตรค่าธรรมเนียม
1ปีที่5750
2ปีที่61,500
3หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก2,000
ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

https://www.ipthailand.go.th/

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562