REGISTER

สมัครสมาชิก

FORGOT PASSWORD

ลืมรหัสผ่าน

การจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT)

Flyer PCT1 2(1)

 

 
การยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ  (PCT International Phase)
 
 
การยื่นคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT (PCT National Phase)
 
ลำดับรายการ
1แบบพิมพ์คำขอต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการขอฟื้นสิทธิ
4กฎกระทรวง/ประกาศกรม/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5ขั้นตอนการดำเนินการของคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT
6สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT
 
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ PCT
 

 ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

https://www.ipthailand.go.th/

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562